Biznes

Ochrona środowiska – jakie są najczęściej nakładane sankcje karne

Ochrona środowiska – jakie są najczęściej nakładane sankcje karne

Przepisy, z roku na rok, szybko i dynamicznie się zmieniają w ochronie środowiska, dlatego przedsiębiorcy często nie są w stanie nadążyć za nimi. Co za tym idzie, pojawiają się nowe zasady, których trzeba przestrzegać. Za brak wypełnienia obowiązków ze strony przedsiębiorcy, nakładane są na niego kary.

Najczęściej nakładane sankcje karne:

Gospodarka odpadami, w skład której wchodzi:

 • nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej z opóźnieniem
 • nie przedłożenie sprawozdania rocznego o tym, jakie odpady są wytwarzane oraz w jaki sposób przedsiębiorca nimi gospodaruje
 • transport odpadów, który nie został wpisany do rejestru BDO
 • zarządzenie przekazania obowiązku gospodarowania odpadami innym podmiotom, które nie mają wymaganych pozwoleń lub wpisu do rejestru BDO
 • zbieranie odpadów bez właściwego pozwolenia
 • przetwarzanie odpadów bez odpowiedniego certyfikatu
 • magazynowanie odpadów w sposób niezgodny lub bez zabezpieczeń
 • brak kontroli nad miejscem magazynowania lub składowania odpadów
 • zarządzanie odpadami w taki sposób, który może prowadzić do zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby oraz zagrażające roślinom i zwierzętom
 • mieszanie różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, lub mieszanie ich z odpadami mniej niebezpiecznymi

Gospodarka wodno-ściekowa

 • używanie instalacji bez wymaganego wodnoprawnego zezwolenia lub naruszanie jego zasad

Emisje do atmosfery:

 • niezgłoszenie oświadczenia dotyczącego eksploatacji instalacji lub nieprawidłowa eksploatacja
 • używanie instalacji bez wymaganego zezwolenia, lub naruszenie jego warunków
 • w sytuacji, gdy osoba korzystająca ze środowiska jest zobowiązana do uiszczenia opłaty środowiskowej, tego nie zrobi, to marszałek województwa może naliczyć opłatę w imieniu przedsiębiorcy
 • niezłożenie wykazu, w którym zawarte są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Sprawozdanie PRTR:

 • nieprzedłożenie sprawozdania PRTR
 • niekompletne dane, niewiarygodne lub niespójnie wpisane w sprawozdaniu PRTR

Gospodarka opakowania:

 • nieprowadzenie spisu opakowań, które w danym roku kalendarzowym są wprowadzone do obrotu
 • niezłożenie rocznego protokołu z ilości opakowań i ich gospodarowaniu
 • niezłożenie powiadomienia o rozpoczęciu działalności, polegającej na imporcie produktów w opakowaniach

Czytaj również